01.

Miljö

.

Träpellets är ett inhemskt biobränsle som ingår i ett levande kretslopp med kort omloppscykel, cirka 100 år. När träpellets används som bränsle tillförs lika mycket koldioxid till atmosfären som användes under tillväxten av råvaran, skogen. Träpellets bidrar alltså inte till växthuseffekten.

Stora delar av den olja och el som används för uppvärmning kan ersättas med träpellets. Varje ersatt kubikmeter olja innebär en minskning av utsläppen av koldioxid till atmosfären. Biobränslen är förnyelsebara till skillnad från de fossila (exempelvis olja) som har begränsad tillgång och inte återskapas.

Växande skogar lagrar luftens koldioxid i form av kol och när träden avverkas för att användas till olika förädlade träprodukter fortsätter dessa produkter att binda kol under hela sin livslängd. Trä är ett förnyelsebart material. Att bevara och utveckla våra skogar till nästa generation känns också naturligt för oss samtidigt som det är en klok investering. Omsorgen om råvaran idag blir vår garanti för uthållig skogs- och bioenergiproduktion i framtiden.

Moderbolaget Sandåsa Timber AB planterar och brukar, genom vår råvaruavdelning, skogen för efterföljande generationer. Som en garanti för vår långsiktiga miljövårdshänsyn, är vi och våra skogsförvaltningar och många av våra leverantörer miljöcertifierade enligt internationell standard, med såväl FSC som PEFC. Omsorgen om råvaran idag, blir vår garanti för uthålligt skogsbruk med personlig omtanke även i framtiden.

Pellets - ett miljövänligt biobränsle

02.

Miljöpolicy

.

Sandåsa Timber AB verkar som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt för miljön och för de anställda. Miljöarbetet skall präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar utveckling. Insatserna bestäms av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

I alla skeden av vår virkesanskaffning beaktar vi de miljöeffekter vår verksamhet har. Vi arbetar enligt kraven på god miljövård. Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa Svenska PEFC:s och FSC®'s krav och intentioner och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar eller nyckelbiotoper, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, gen manipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskoglig markanvändning.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk och vi skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner. Träd växer och producerar ved med hjälp av solenergi, vatten, koldioxid och näringsämnen. Veden är bas för sågade trävaror, massa och papper. Dessa produkter går både att återvinna och att föra tillbaka till naturens egna kretslopp. Produkter som baseras på ett uthålligt skogsbruk passar därför bra in i kretsloppssamhället.

 • Vi skall på ett ansvarfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragsgivare.

 • Vi skall hushålla med råvaror och energikällor och i första hand strävar vi efter att använda sådana av förnybart ursprung.

 • Vi skall återanvända eller ta hand om våra restprodukter så väl som möjligt.

 • Vi skall sträva efter att minska våra transporters skadliga inverkan på miljön.

 • Vi skall påverka våra leverantörers och entreprenörers miljöarbete på ett konstruktivt sätt.

 • Vi skall hålla oss kontinuerligt informerade och välutbildade i miljöfrågor så att vi kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

 • Vi skall efterleva alla miljökrav som fastställts genom lagstiftning och av berörda myndigheter.

 • Ny kunskap ska beaktas för att göra miljöinsatserna så effektiva som möjligt.

 • Miljöarbetet präglas av en helhetssyn och bedrivs förebyggande.

 • Anläggningarnas miljöpåverkan ska vara acceptabel för miljön.

 • Vid produktutveckling och investeringar ska möjligheterna att kombinera effektiv produktion med miljövård tas tillvara.